• Klompenpad
  • You can enter slide name here
  • You can enter slide name here
  • You can enter slide name here
Home  /   Stichting  /   Beleidsplan

De stichting Gemeenschappelijk Bezit Landgoed Kolland heeft in haar beleidsplan het volgende opgenomen:

De doelstelling van de Stichting is instandhouding van Landgoed Kolland met het daarbijhorende natuur en landschapsschoon als mede de cultuurhistorische waarde ervan, als het onder de Natuurschoonwet gerangschikt landgoed door het te ondersteunen van het te voeren bos- landschap en natuurbeheer, voor zover dat het normale beheer overstijgt.

De stichting is een vermogensfonds. Het vermogen bestaat uit een meerderheid van aandelen van landgoed Kolland. Inkomsten uit vernoemde aandelen worden volledig aangewend.

De middelen worden aangewend voor specifiek projecten op het gebied van bos- landschap en natuurbeheer op landgoed Kolland en directe omgeving (langbroekerweteringgebied). Het geven van cq het medewerken aan voorlichting en educatie activiteiten. Het bijdragen aan het instandhouden en herstel van cultuurhistorische objecten op Kolland en omgeving.Bijdragen in het opleiden van bestuurders en van andere direct betrokkenen bij landgoed Kolland op het gebied van bos, landschap, natuur en cultuurhistorie. Voor zover de middelen het toelaten zal de stichting met zijn bescheiden middelen bijdragen in het instandhouden van die gebouwde en ongebouwde elementen die kenmerkend zijn voor het landgoed. Te denken valt aan de historische boerderij, het hakhoutbeheer, de natte- en bloemrijke graslandjes, poeltjes en overige landschappelijke beplantingen.

De stichting zal stimuleren het onderzoek en de verspreiding van kennis over het landgoed en het daarbij behorende beheer. Deze kennisverwerving en –verspreiding vergroot het maatschappelijke draagvlak, stimuleert het de betrokkenheid van de streek en ondersteunt de kwaliteit van het beheer. De stichting stimuleert hiervoor de betrokkenheid en inzet van vrijwiligers, de heemkunde verenigingen etc.

De inkomsten worden aangewend ter instandhouding van het vermogen en voor circa 95% voor bovengenoemde doelen en activiteiten. Met dien verstande dat er een reserve wordt aangehouden van circa 25.000 euro in het geval van optredende calamiteiten.