LOGIN

Stichting voor instandhouding

De Stichting Gemeenschappelijk Bezit Landgoed Kolland is grootaandeelhouder van landgoed Kolland en wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI stichting.

De Stichting Gemeenschappelijk Bezit Landgoed Kolland draagt zorg voor de instandhouding van landgoed Kolland met het daarbij horende natuur- en landschapsschoon. De Stichting kent een eigen bestuur en heeft geen medewerkers in dienst.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Gemeenschappelijk bezit Landgoed Kolland bestaat uit de volgende personen:
P. Zevenbergen (voorzitter)
F. Rijnen (secretaris)
W. de Beaufort (lid)
R. de Beaufort (lid)

De bestuursleden krijgen geen vergoeding. De statuten van de stichting zijn in september 2019 geactualiseerd. De doelstelling blijft onveranderd. Het bestuur bestaat voortaan uit maximaal 4 personen.

Doelstelling & beleidsplan

De doelstelling van de Stichting is instandhouding in de breedste zin des woords van landgoed Kolland met het daarbijhorende natuur en landschapsschoon alsmede de cultuurhistorische waarde ervan.

De Stichting is een vermogensfonds. Het vermogen bestaat uit bijna de helft van de aandelen van landgoed Kolland. De inkomsten uit vernoemde aandelen worden volledig aangewend voor de ontwikkeling en instandhouding van het Landgoed.

De middelen worden aangewend voor:
- Specifiek projecten op het gebied van bos- landschap en natuurbeheer op landgoed Kolland en directe omgeving (langbroekerweteringgebied). 
- Het geven van cq het medewerken aan voorlichting en educatie activiteiten. 
- Het bijdragen aan het instandhouden en herstel van cultuurhistorische objecten op Kolland en omgeving.

- Bijdragen in het opleiden van bestuurders en van andere direct betrokkenen bij landgoed Kolland op het gebied van bos, landschap, natuur en cultuurhistorie. 

Voor zover de middelen het toelaten zal de Stichting met zijn bescheiden middelen bijdragen in het instandhouden van die gebouwde en ongebouwde elementen die kenmerkend zijn voor het Landgoed. Te denken valt aan de historische boerderij, het hakhoutbeheer, de natte- en bloemrijke graslandjes, poeltjes en overige landschappelijke beplantingen.

De Stichting stimuleert het onderzoek en de verspreiding van kennis over het Landgoed en het daarbij behorende beheer. Deze kennisverwerving en –verspreiding vergroot het maatschappelijke draagvlak, stimuleert het de betrokkenheid van de streek en ondersteunt de kwaliteit van het beheer. De Stichting stimuleert hiervoor de betrokkenheid en inzet van vrijwiligers, de heemkunde verenigingen, etc. De inkomsten worden aangewend voor instandhouding van het vermogen en voor circa 95% voor bovengenoemde doelen en activiteiten. 

Financiën

Via onderstaande button is het verkorte financiële verslag van Stichting Gemeenschappelijk bezit Landgoed Kolland over 2019 te bekijken. 

De exploitatie opbrengsten bestaan uit uitgekeerd dividend. De exploitatie kosten zijn behoudens de kosten voor de KvK, geheel toe te schrijven aan het realiseren van de doelstelling. De financiële vaste activa bestaan uit de aandelen landgoed Kolland. De liquide middelen zijn ten behoeve van een noodzakelijke reserve. Bij vereffening van de stichting zal een liquidatiesaldo ten goede komen van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling. 

Fiscaal nummer Stichting Gemeenschappelijk Bezit Landgoed Kolland: 800705130
KvK: 41185417

Bijdragen in 2019

Statutenwijziging 
In 2019 zijn de statuten van de Stichting geactualiseerd. De doelstelling blijft onveranderd. Het bestuur bestaat voortaan uit maximaal 4 personen. En bij vereffening van de Stichting zal een liquidatiesaldo in ieder geval ten goede komen van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling. 

Website 
De Stichting heeft de website gemoderniseerd. Hiervoor zijn uitgangspunten bepaald samen met het bestuur van landgoed Kolland.         

Grafmonument 
De Stichting vrienden oude kerk te Heemstede heeft om een bijdrage gevraagd voor het uitvoeren van conserveringswerkzaamheden aan de grafkisten in het praalgraf van Adriaan Pauw van Wieldrecht. Het bestuur heeft het verzoek in behandeling genomen vanwege de historische relatie tussen het landgoed Kolland en de familie Pauw van Wieldrecht. 

Kavelruil 
De landbouwgrond die de Stichting, als gevolg van het opheffen van bureau beheer landbouwgronden, tijdelijk in bezit heeft kunnen nemen zijn ingebracht in een kavelruil.  De verwachting is dat in 2020 een eerste tranche van de kavelruil gerealiseerd kan worden.