LOGIN

Familielandgoed

Alle nakomelingen van Marie Repelaer, en M.I Pauw van Wieldrecht kunnen aandeelhouder zijn van Kolland. Inmiddels bestaat de achterban van familieleden-eigenaren uit 60 aandeelhouders, jong en oud. Het Landgoed wordt bestuurd en beheerd door familieleden en de onderlinge band wordt levend gehouden door diverse activiteiten op het Landgoed te organiseren, zoals een jaarlijkse picknick.

Kolland is opengesteld op wegen en paden voor het publiek, zodat bezoekers uit de omgeving kunnen meegenieten van de landelijke uitstraling, de diversiteit van het landschap en het natuurschoon op het Landgoed. 

Foto: jaarlijkse familiepicknick op het Landgoed

Vennootschap en stichting

Het beheer en de bedrijfsvoering van Landgoed Kolland zijn ondergebracht in een Naamloze Vennootschap. De 60 familieleden-aandeelhouders zijn gezamenlijk eigenaar van deze vennootschap. Eén van deze aandeelhouders is de 'Stichting Gemeenschappelijk Bezit Landgoed Kolland'. Deze 'grootaandeelhouder' van Kolland heeft als enig doel de instandhouding en het functioneren van het opengestelde Landgoed met zijn natuur en landschapsschoon in de breedste zin des woords. De Belastingdienst heeft de Stichting aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Foto: jaarlijkse familiepicknick op het Landgoed

Bestuur en beheer

Het dagelijks beheer van het Landgoed is ondergebracht in een N.V. Deze vennootschap wordt bestuurd en beheerd door een aantal familieleden-eigenaren:
- H. Stratenus
- W. M. van Luin
- P. de Graeff
- M. van Lanschot
- W. de Beaufort (tevens algemeen directeur).

Kolland heeft al generaties lang een beheer dat is gericht op de landbouw én op behoud en ontwikkeling van het natuur- en landschapsschoon. Het hoofddoel van het dagelijks beheer op Kolland is naast de landbouw in het bijzonder het behoud van de vochtige, alluviale bossen als unieke habitatsoort. Daarbij focust het beheer zich op twee aspecten: het beheer van de essen met zijn mossen en mossen en de daarbij horende hydrologie (een hoger grondwaterpeil). En last but not least het behoud en de ontwikkeling van de landbouw.

Uitbreiding 

De hydrolgische buffers tussen natuur en landbouw zijn gerealiseerd ten koste van het landbouw areaal. Ter compensatie is een kavelruil proces in gang gezet door de Provincie Utrecht met als inbreng gronden van Bureau Beheer landbouwgronden (BBL, opgeheven per 1 januari 2019). Kolland heeft aanliggend enkele onder de NSW te rangschikken hectaren kunnen verwerven en twee losliggende percelen. Eind 2018 heeft de Stichting Gemeenschappelijk Bezit Kolland de resterende gronden van BBL overgenomen om de continuïteit te verzekeren van het nog lopende ruilproces dat van groot belang is voor de positie van Landgoed Kolland als NSW-landgoed. In 2020 is het ruilproces weer in beweging gekomen met als inbreng de losliggende gronden van Kolland en die van de Stichting.   

Familiehistorie

Eind 19e eeuw kocht Marie Repelaer, Vrouwe van Broekhuizen Kolland Zij was gehuwd met Maarten Iman Pauw van Wieldrecht, kamerheer van Koningin Emma en Heer van Wieldrecht en Darthuizen. Later kocht ze kasteel Broekhuizen. Bij haar overlijden liet Marie Repelaer het landgoed na aan haar dochter Gertrude Anna Bosch van Rosenthal-Pauw van Wieldrecht. Bij haar overlijden liet zij het Landgoed na aan de drie kinderen. Deze kinderen richtten een Natuurschoonwet B.V. op. Eén van deze drie nazaten, Louis Bosch van Rosenthal, beheerde jarenlang het Landgoed. Hij en zijn echtgenote Mia Bosch van Rosenthal - Den Tex hebben hun aandelen in 2001 ondergebracht in de door hen opgerichte 'Stichting Gemeenschappelijk Bezit Landgoed Kolland'. Met de oprichting van deze Stichting wilden zij de toekomst en de continuïteit van het Landgoed waarborgen. 

Foto: Jonkvrouwe Marie Repelaer, Vrouwe van Broekhuizen | Rijksmuseum

Wildbeheer

Marie Repelaer kocht Kolland voor haar echtgenoot Maarten Iman Pauw van Wieldrecht, een gepassioneerd jager. Zijn broer, verdienstelijk fotograaf, legde de jachtavonturen van Iman op camera vast. In vroeger tijden was de konijnen populatie op Kolland zo groot dat deze actief bejaagd moest en kon worden. Tableaus van meer dan 100 konijnen waren destijds niet uitzonderlijk. De wildstand van haas was beperkt, fazanten bescheiden, ree kwam niet voor en ganzen enkel in de midwinter. Patrijs van de akkertjes was welkom op de dis van de bewoners van Broekhuizen.

Tegenwoordig wordt het wild op Kolland kleinschalig beheerd en beperkt zich tot beheer en schadebestrijding van ree, vos, kraai en gans. Het konijn is omstreeks 1980 uitgestorven op Kolland door ziekte en de grote veranderingen in de biotoop door de aanleg van de stuw te Mourik. 

Foto: Maarten Iman Ridder Pauw van Wieldrecht tijdens de jacht | Rijksmuseum